Adela Martinez Calvo

MathSciNet


Ph.D. Universidade de Santiago de Compostela 2013 Spain
Dissertation: Estimadores e calibración bootstrap para a regresión funcional con resposta escalar
Mathematics Subject Classification: 62—Statistics

Advisor 1: Wenceslao Gonzalez-Manteiga
Advisor 2: Philippe Vieu

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 181906 for the advisor ID.