Andrzej Gębarowski

MathSciNet


Ph.D. Uniwersytet Wrocławski 1975 Poland
Dissertation: Powierzchnie totalnie umbilikalne i infinitezymalne transformacje konforemne w rozmaitościach ze specjalną strukturą riemannowską (Totally umibilical surfaces and infinitesimal conformal transformations of manifolds with a special Riemannian structure)
Mathematics Subject Classification: 53—Differential geometry

Advisor 1: Witold Roter

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 195256 for the advisor ID.