Thị Mỹ Lệ Hoàng


Ph.D. University of Da Nang (Đại học Đà Nẵng) 2017 Vietnam
Dissertation: Xây dựng mô hình tương tác Việt-ÊĐê ứng dụng xử lý tiếng ÊĐê trong lĩnh vực giáo dục
Mathematics Subject Classification: 68—Computer science

Advisor 1: Khánh Phan-Huy

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 297413 for the advisor ID.