There are 12 mathematicians whose last name begin with GK.


Gkanis, Ioannis University of Sussex 2021
Gkantsidis, Christos Georgia Institute of Technology 2005
Gkatzelis, Vasilis New York University 2013
Gkatzionis, Apostolos University of Warwick 2015
Gkioulekas, Eleftherios University of Washington 2006
Gkioxari, Georgia University of California, Berkeley 2016
Gkirtzou, Katerina École Centrale 2013
Gkolias, Ioannis Università degli Studi di Roma Tor Vergata 2017
Gkorou, Dimitra Technische Universiteit Delft 2014
Gkotovos, Alkis ETH Zürich 2019
Gkoudesnes, Christos University of Southampton 2021
Gkountakou, Fani Democritus University of Thrace 2023