There are 6 mathematicians whose last name begin with GUENN.


Guennebaud, Bernard Université de Poitiers 1973
Guennebaud, Gael Université Paul Sabatier - Toulouse III 2005
Guennoun, Ouafae 2000
Guennouni, Hatim Université Paris V 1990
Günnel, Andreas Technische Universität Chemnitz 2014
Günnemann, Stephan Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen 2012