There are 8 mathematicians whose last name begin with NOY.


Noye, B. J.
Noyes, Arthur Universität Leipzig 1890
Noyes, James University of Wisconsin-Madison 1977
Noyes, Michael University of Colorado at Boulder 2011
Noyes, Jr., William
Noykova, Nelly Turun yliopisto 2002
Noymer, Andrew University of California, Berkeley 2006
Noy Serrano, Marc Universitat Politècnica de Catalunya 1989