There are 8 mathematicians whose last name begin with VASY.


Vasy, András Massachusetts Institute of Technology 1997
Vasylkevych, Sergiy California Institute of Technology 2004
Vasylkiv, Yaroslav Ivan Franko National University of Lviv 1986
Vasylkiv, Yaroslav Ivan Franko National University of Lviv 2008
Vasylkivska, Veronika Oregon State University 2012
Vasylyk, Olga Taras Shevchenko National University of Kyiv 2003
Vasylyk, Vitalii Institute of Mathematics of National Academy of Sciences of Ukraine 2000
Vasyunin, Vasiliy Steklov Institute of Mathematics, St. Petersburg 1976