There are 5 mathematicians whose last name begin with VOY.


Voyce, Christopher University of Southampton 2006
Voynikova, Desislava University of Plovdiv 2013
Voynov, Andrey 2016
Voytovych, Dmytro Duke University 2004
Voytsitskyy, Rostyslav Ivan Franko National University of Lviv 2008