There are 3 mathematicians whose last name begin with ZHD.


Zhdanov, Denis Steklov Institute of Mathematics 2008
Zhdanov, Fedor Royal Holloway, University of London 2011
Zhdanova, G. Lomonosov Moscow State University