There are 17 mathematicians whose last name begin with ILY.


Ilyas, Ihab Purdue University 2004
Ilyas, Muhammad University of Newcastle 2019
Ilyas, Muhammad Usman Michigan State University 2009
Ilyashenko, Aleksandr Kiev State University 1955
Ilyashenko, Yulij Lomonosov Moscow State University 1969
Ilyasov, Kulakhmet Kiev State University 1982
Ilyasov, Maxim Technische Universität Kaiserslautern 2011
Ilyasov, Yavdat Lomonosov Moscow State University 1989
Ilyes, Amy Case Western Reserve University 1993
Ilyevsky, Leonid Vasyl Karazin Kharkiv National University 1982
Ilyin, Valentin
Ilyin, Vladimir Kharkiv National University of Radioelectronics 1973
Ilyina, Anna University of Pennsylvania 2001
Ilyina, Anna Technische Universität Dortmund 2017
Ilyukhin, Alexander Donetsk University 1970
Ilyushin, Alexei 1939
Ilyushin, Alexei Lomonosov Moscow State University 1936